položek
0,00  s DPH
  • Zobrazit

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
internetového obchodu www.jeden-nakup.cz
platné od 01.01.2014
 
 
I. Základní ustanovení
 
Provozovatel
Ing. Ivo Borský, podnikající pod obchodním jménem Ing. Ivo Borský - BOALLGET, s místem podnikání Ostrava-Radvanice, Třanovského 14, PSČ 716 00, IČO: 111 94 961 zapsán u ŽÚ při Magistrátu města Ostravy, DIČ: CZ6505121282
Provozovna: Heřmanická 47, 710 00 Slezská Ostrava, tel.:596240294, email: info1@jeden-nakup.cz.
Otvírací doba: internetový obchod www.jeden-nakup.cz nonstop, provozovna: pondělí - pátek 8,00 - 15,30 hodin, pokud není uvedeno jinak v sekci kontakty
dále jen jako prodávající.
 
Kupující je spotřebitelem nebo podnikatelem.
 
Spotřebitel - Spotřebitelem je v souladu s ust. § 2 odst. 1. písm. a) zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon na ochranu spotřebitele) a ve smyslu těchto obchodních podmínek fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále také jako kupující nebo kupující – spotřebitel nebo spotřebitel).
 
Podnikatelem - je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále také jako kupující nebo kupující – podnikatel). Má se za to, že kupující, jenž při nákupu u prodávajícího uvede IČ, případně jiné identifikační údaje na základě kterých lze dovodit skutečnost, že je kupující podnikatel, nevztahují se na něj ustanovení upravující práva a povinnosti spotřebitele. 
 
Prodávající a kupující sjednávají, že jejich obchodní vztahy vzniklé při prodeji zboží z obchodní nabídky prodávajícího Ing. Ivo Borský - BOALLGET se budou řídit těmito obchodními podmínkami a ve věcech, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny pak platnými zákony, v případě velkoobchodního prodeje a prodeje kupujícím - podnikatelům zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném a účinném znění (dále jen jako občanský zákoník) a v případě prodeje kupujícímu – spotřebiteli zejména zákonem na ochranu spotřebitele a občanským zákoníkem.
 
Kupujícím zaregistrovaný email – elektronická adresa (email), který kupující uvede při registraci za účelem koupi zboží od prodávajícího, prostřednictvím kterého bude prodávající s kupujícím komunikovat, zejména zasílat oznámení o stavu objednávky a potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky chybně uvedeného emailu kupujícího či změnu emailu kupujícího, kterou prokazatelně neoznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu po provedení změny.
 
Ověřený zákazník – Kupující, jenž je řádně zaregistrován v systému prodávajícího, a jenž uzavřel a naplnil alespoň jednu kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
 
Kupující je povinen se před nákupem seznámit s těmito obchodními podmínkami prodávajícího, jejich neznalost neomlouvá. Vystavením a odesláním objednávky kupující prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil se sdělením před uzavřením smlouvy obsažených v těchto obchodních podmínkách v bodě II. a také s celým zněním těchto obchodních podmínek. Zároveň vystavením a odesláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že obsah těchto obchodních podmínek je mu srozumitelný, jasný, že s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasí a to ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky a zároveň že jakožto kupující obdržel všechny potřebné informace potřebné k uzavření kupní smlouvy.
 
II. Sdělení před uzavřením smlouvy
 
V souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku prodávající tímto kupujícímu podává tato sdělení před uzavřením smlouvy:
 
2.1 Smlouva je uzavírána v českém jazyce a to postupem dle bodu 3.2 a 3.3 těchto obchodních podmínek. Smlouva je archivována a kupujícímu je přístupná po jeho přihlášení do systému prodávajícího v sekci MOJE NABÍDKA.
 
2.2 Prodávající prohlašuje, že náklady na prostředky komunikace na dálku používané při uzavírání smluv s prodávajícím se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora (operátora kupujícího), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky na komunikaci.
 
2.3 Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před tím, než dojde ze strany kupujícího k převzetí plnění od prodávajícího.
 
2.4 Při objednání nadměrného množství zboží nebo při objednávce jejíž hodnota přesahuje 10.000,- Kč, může být ze strany prodávajícího požadována platba předem. Platba předem je vyžadována vždy u objednávek nepřevyšující 300 Kč (1000 Kč pro Slovensko).
 
2.5 Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou.
 
 
2.6 Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
            2.6.1 Odstoupení od smlouvy kupující doručuje buďto elektronicky na email prodávajícího             info1@jeden-nakup.cz, nebo osobně či písemně v provozovně prodávajícího na adrese        Heřmanická 47, Ostrava – Slezská, Ostrava, PSČ 710 00.
 
            2.6.2 Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez  zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od         prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
 
            2.6.3 Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté,             pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
            2.6.4 Rozhodne-li se kupující – spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro     urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu místa podnikání prodávajícího včetně             dostatečné identifikace odstupujícího kupujícího, smlouvy, od které odstupuje a případně i             datum jejího uzavření a data a způsobu platby za toto zboží.
 
            2.6.5 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v            důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho       povahu a vlastnosti. V důsledku této odpovědnosti spotřebitele je prodávající oprávněn    jednostranně započíst svůj nárok vzniklý snížením hodnoty zboží proti nároku spotřebitele na    vrácení kupní ceny.
 
            2.6.6 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu,    nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně            nákladů na dodání zboží, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal. Peněžní prostředky  budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající přijal. Pokud odstupující spotřebitel  zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který je prodávajícím nabízen, vrátí     prodávající odstupujícímu kupujícímu pouze náklady na dodání zboží pouze ve výši         nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy,       prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu            spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.
 
            2.6.7 Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je    darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití           práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a        spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky       včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty    chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného             obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
            2.6.8 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
c) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
f) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
g) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
2.7 Vzájemné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, řeší věcně a místně příslušné soudy České republiky. Dohled nad dodržování povinností zákona 634/1992 Sb. v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce.
 
3 Objednání zboží, smlouva a uzavření smlouvy
 
3.1 Před objednáním zboží se kupující vždy nejdříve zaregistrujte nebo přihlásí pod svým již existujícím účtem. V případě, že již máte zboží v košíku, budete k tomuto vyzváni. Pokud jste zde poprvé a budete se se zbožím v košíku registrovat je nutno po registraci znovu zobrazit košík, zvolit způsob dopravy a odeslat objednávku. Kupující je povinen při registraci uvádět email, který užívá a na kterém je k zastižení (kupujícím zaregistrovaný email), neboť prodávající mu bude na tento email doručovat mimo jiné potvrzení objednávky, či informace týkající se změny dostupnosti zboží a jiné informace týkající se smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nedodržení této povinnosti kupujícího ani za důsledky, které porušením této povinnosti kupujícímu vzniknou.
 
3.2 Návrh na dodání zboží včetně údajů uvedených u tohoto zboží umístěné v nabídce na webových stránkách prodávajícího není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 odst. 2. občanského zákoníku. Objednávka ze strany kupujícího je považována za závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy, kdy smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající zašle kupujícímu kupní smlouvu. Prodávající má na uzavření kupní smlouvy na základě objednávky kupujícího lhůtu 15 dní, jež počne běžet okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající není povinen kupní smlouvu s kupujícím na základě jeho objednávky ve stanovené lhůtě uzavřít. Písemné vyhotovení kupní smlouvy a obchodních podmínek bude kupujícímu zasláno elektronicky na kupujícím zaregistrovaný email. Oznámení o obdržení objednávky kupujícího bude prodávajícím neprodleně potvrzeno po jejím doručení prodávajícímu. Oznámení o obdržení objednávky není uzavřením kupní smlouvy s kupujícím ve smyslu těchto obchodních podmínek, ale pouze poskytuje kupujícímu informaci, že jeho objednávka byla prodávajícímu doručena.
 
3.3 Smlouva - Na základě kupní smlouvy uzavřené dle článku 3.2, se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje za toto zboží zaplatit kupní cenu uvedenou u zvoleného a objednaného zboží, kdy kupující svou objednávkou takto určenou cenu bez výhrad akceptuje. Takto uzavřená kupní smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami, právním řádem ČR.
 
3.4 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 
3.5 Veškeré přijaté objednávky kupujícího – spotřebitele jsou považovány za závazné ze strany kupujícího – spotřebitele a považují se za spotřebitelskou smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Za přijatou objednávku je považována objednávka, na základě které zašle prodávající kupujícímu kupní smlouvu.
 
3.6 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených u inzerovaného zboží. V případě, že by mělo dojít ke změně ceny již objednaného zboží, nebude kupujícímu zasláno bez předchozí domluvy s kupujícím a jeho souhlasu s upravenou výše ceny.
 
3.7 Zboží označené jako „SKLADEM“ je expedováno v pracovních dnech zpravidla ihned nebo další pracovní den po dni uzavření kupní smlouvy (uzávěrka je v pracovní dny v 10.00 hodin SEČ), ve výjimečných případech a před Vánocemi (tj. v době od 01.12. do 24.12.) může být tato doba prodloužena. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován prostřednictví emailu na kupujícím zaregistrovaný email.
 
3.8 U zboží označeného jako „SKLADEM U DODAVATELE“ si prodávající vyhrazuje dodací lhůtu v délce uvedené u zboží jako běžná doba dodání. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován prostřednictví emailu na kupujícím zaregistrovaný email.
 
3.9 Při objednání více druhů zboží, je v případě nemožnosti dodat kompletní zásilku objednaného zboží kupující vždy prodávajícím dotazován, zda chce poslat neúplnou dodávku. Bez souhlasu kupujícího nebude neúplná dodávka expedována.
 
3.10 Veškeré další objednávky kupujícího budou prodávajícím akceptovány až po uhrazení všech závazků z předchozích smluv uzavřených s týmž kupujícím.
 
 
 
4. Způsob doručení objednaného zboží
 
4.1 Zboží zasíláme poštou, přepravní službou nebo vlastní dopravou na adresu, která je uvedena jako adresa dodání. V případě nepřevzetí zboží kupujícím jsou veškeré náklady na dopravu ke kupujícímu a zpět vyúčtovány kupujícímu včetně administrativních a expedičních nákladů.
 
4.2 Osobní odběr objednaného zboží je možný v naší provozovně na adrese Heřmanická 47, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00 v pracovní dny od 7,30 hod. do 15,30 hodin. Vždy je však nutno vyčkat na vyzvání k odběru, jež bude kupujícímu zaslán na jeho registrovaný email.
 
4.3 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
 
5. Platba za zboží a dopravu
 
5.1 Platba za zboží je možná v hotovosti, dobírkou nebo předem bankovním převodem. Ceny zboží jsou udávány v katalogu s DPH, v detailu zboží je cena uváděna bez a s DPH. Ceny jsou uváděny včetně veškerých poplatků stanovenými platnými zákony. Ceny neobsahují náklady na dodání zboží, které se odlišují dle zvoleného způsoby dopravy a platby.
 
5.2. Při objednání nadměrného množství zboží nebo při objednávce jejíž hodnota přesahuje 10.000,- Kč, může být ze strany prodávajícího požadována platba předem. Platba předem je vyžadována vždy u objednávek nepřevyšující 300 Kč (1000 Kč pro Slovensko).
 
5.3 Daňový doklad se prodávající přikládá ke každé zásilce.
 
5.4 Cena dopravného a podmínky dopravy:
 
a) Espress PPL dobírka - cena 140,- Kč s DPH
Zboží je zasláno v pracovní dny expresní službou PPL s dobou dopravy do 24 hodin ode dne odeslání. Při tomto způsobu dodání je nutné, aby se kupující zdržoval na adrese dodání, udal telefonní číslo a měl označený a funkční zvonek. Tato platba a způsob dopravy je možný pouze při nákupu nad 300 Kč. Pokud není kupující schopen zajistit tyto podmínky, je nutné, aby použil k dopravě Českou poštou.
 
b) Express PPL platba předem bankovním převodem - cena 99,- Kč s DPH.
Zboží je odesláno do 2 pracovních dnů ode dne připsání platby na náš účet expresní službou PPL s dobou dopravy do 24 hodin ode dne odeslání. Při tomto způsobu dodání je nutné, aby se kupující zdržoval na adrese dodání, udal telefonní číslo a měl označený a funkční zvonek. Tento způsob dopravy a platby se užije při nákupu do 300 Kč. Pokud není kupující schopen zajistit tyto podmínky, je nutné, aby použil k dopravě Českou poštou.
 
c) Česká pošta Balík do ruky nebo Balík na poštu dobírka - cena 130,- Kč s DPH.
Zboží je zasláno v pracovní dny Českou poštou na dobírku. Při tomto způsobu dodání zboží je nutné, aby kupující měl označený a funkční zvonek a označenou poštovní schránku. Tato platba a způsob dopravy je možný pouze při nákupu nad 300 Kč.
 
d) Česká pošta Balík do ruky nebo Balík na poštu platba předem bankovním převodem - cena 90,- Kč s DPH.
Zboží je odesláno Českou poštou do 2 pracovních dnů ode dne připsání platby na náš účet. Při tomto způsobu dodání zboží je nutné, aby kupující měl označený a funkční zvonek a označenou poštovní schránku. Tento způsob dopravy a platby se užije při nákupu do 300 Kč.
 
 
 
e) Dopravné na Slovensko dobírka – cena 300,- Kč s DPH.
Tento druh dopravy mohou použít ověření zákazníci s objednávkou zboží vyšší než 1.000,-Kč Kč s DPH (do této výše se nezapočítává ceny dopravného). Zboží je zasláno přepravní službou na dobírku na Slovensko, zákazník platí přepravní službě v EUR.
 
f) Dopravné na Slovensko platba předem na náš slovenský účet v EUR – cena 220Kč s DPH.
Tato platba je povinná pro všechny nové kupující, jimž má být doručováno na Slovensko a pro objednávky zboží nižší než 1.000,- Kč s DPH (do této výše se nezapočítává ceny dopravného). Přepočet na EUR bude proveden denním kurzem platným v den objednávky. Zboží je zasláno přepravní službou.
 
5.5 Ceny dopravy jsou stanoveny pro objednávky zboží s dodáním na území České republiky, které se vejde do 1 standartního balíku pravidelného tvaru o maximální hmotnosti do 30 kg a velikosti do maximálně povolených rozměrů stanovených dopravcem. Pokud je nutno zásilku rozdělit do více balíků, anebo je zásilka nepravidelného tvaru, překračující hmotnost 30 kg či překračující maximální povolené rozměry zásilky (délka balíku větší než 180 cm nebo součet všech tří stran balíku překračuje 240 cm, přičemž největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů nesmí být větší než 300 cm) bude cena dopravy stanovena dohodou obou stran.
 
5.6 V případě dodání zboží za částku vyšší než 5.000,- Kč, které lze odeslat jedním standartním balíkem je doprava v rámci České republiky zdarma.
 
 
5.7 POZOR! V případě platby předem je zboží odesláno do 2 pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího. Upozornění - u plateb vložených v pokladně banky na naše číslo účtu a plateb zaslaných peněžními poukázkami je velmi znesnadněna správná identifikace plátce, což způsobuje značné zdržení při odeslání zásilky, používejte proto výhradně bankovní převod!!!
 
6. Informace o zboží
 
6.1 Jednotlivé názvy, popisy, barvy a obrázky zboží mohou být pouze informativní, většina výrobců si vyhrazuje právo měnit barvy a provedení bez předchozího upozornění. Barvy a odstíny jsou závislé na nastavení. Za takto vzniklé chyby neručíme.
 
7. Odstoupení od smlouvy
 
7.1 Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

7.2 Odstoupení od smlouvy kupující doručuje buďto elektronicky na email prodávajícího info1@jeden-nakup.cz, případně osobně v provozovně na adrese Heřmanická 47, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00.

7.3 Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
 
7.4 Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
7.5 Rozhodne-li se kupující – spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu místa podnikání prodávajícího včetně dostatečné identifikace odstupujícího kupujícího, smlouvy, od které odstupuje a případně i datum jejího uzavření a data a způsobu platby za toto zboží.
 
7.6 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V důsledku této odpovědnosti spotřebitele je prodávající oprávněn jednostranně započíst svůj nárok vzniklý snížením hodnoty zboží proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 
7.7 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající přijal. Pokud odstupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který je prodávajícím nabízen, vrátí prodávající odstupujícímu kupujícímu pouze náklady na dodání zboží pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.

7.8 Kupující - spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
7.9 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
c) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
f) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
g) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


 
8. Odpovědnost za vady zboží
 
8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
a) má zboží vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě specifikace zboží uvedené v internetovém obchodu.
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
8.2 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího tedy v okamžiku převzetí zboží, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 
8.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
8.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 
8.5 Ustanovení bodu 8.1 se nepoužije:
a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) vyplývá-li to z povahy věci.
 
8.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
b) na odstranění vady opravou věci, nebo
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 
8.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
8.8 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 8.1, může kupující požadovat i dodání nového zboží – koupené věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo jen na bezplatné odstranění vady.
 
8.9 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží – koupené věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží – koupenou věc bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
8.10 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
8.11 UPOZORNĚNÍ! Veškeré námi dodávané modely aut, letadel a lodí (a veškerého zboží inzerovaného v kategorii sběratelské modely), jsou určeny pouze k vystavení. V případě jejich používání jako hračky nelze uznat jako vadu jejich mechanické poškození či opotřebení.
 
 
 
 
9. Reklamace
 
9.1 Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v místě podnikání.
 
9.2 Prodávající kupujícímu - spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 
S ohledem na rychlost a efektivnost řízení doporučujeme uplatňovat reklamace na adrese provozovny prodávajícího Heřmanická 47, PSČ 710 00, Ostrava Slezská Ostrava.
 
9.3 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu prokázaného poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací).
 
9.4 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Při poškození přepravního obalu je nutné sepsat s dopravcem záznam o poškození zásilky. Veškeré zboží je zasíláno jako křehké nebo rozbitné, při jakémkoliv mechanickém poškození zboží a to i bez zjevného poškození obalu je nutno sepsat reklamaci s dopravcem o poškození zásilky a to nejpozději do 24 hodin. Pokud Vaši zásilku doručuje Česká pošta a pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České Pošty. Budete potřebovat kompletní balení zásilky, fakturu ke zboží a OP. Zaměstnanec České Pošty s Vámi sepíše protokol o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Jakmile budete mít oba tyto dokumenty z České pošty, kontaktuje prodávajícího, se kterým bude dohodnut další postup.Při nedodržení výše uvedeného postupu se kupující vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.
 
 
10 Ochrana osobních údajů
 
10.1 Veškeré údaje, které kupující uvádí v souvislosti s koupí zboží u prodávajícího, podléhají ustanovením zák. č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu a prodávajícím) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými a účinnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím se registrovat na těchto stránkách dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní a marketingové činnosti provozovatele těchto stránek.
 
 11 Řešení sporů
 
11.1 Veškeré vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny u věcně a místně příslušných soudů České republiky dle právního řádu České republiky. Dohled nad dodržováním povinností prodávajícího a dodržování zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce v rozsahu zákonných zmocnění a oprávnění.

11.2. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem je možno řešit formou mimosoudního řešení sporů. Kupující spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

 
 
 
12 Ostatní ujednání
 
12.1 Veškeré nabídka zboží a jeho cena je platná pouze pro on-line shop a nemusí být totožná s nabídkou naší prodejny a jeho cena se proti cenám na prodejně může lišit. Každý zákazník, který tyto obchodní podmínky dočetl až na toto místo a uvede do poznámky v objednávce heslo "až na konec" dostane od nás k své objednávce malý dárek. Nárok na dárek lze uplatnit pouze jednou při první objednávce po první registraci.
Pro lepší komunikaci s Vámi prosím uvádějte spolu s Vaší adresou Váš E-mail, popř. telefonní číslo, na kterém jste k zastižení v pracovních dnech od 8,00 - 14,00 hod.

KATEGORIE

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel internetového obchodu www.jeden-nakup.cz: Ivo Borský - BOALLGET, Heřmanická 1469/47, Ostrava - Slezská Ostrava Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Doporučujeme: www.svet-modelu.cz, www.5xl.cz,

JavaScript musí být povolen